Obchodní podmínky

Podmínky užívání, obchodní podmínky a reklamační řád

Podmínky užívání

Konferenci Internet Advertising Conference produkuje společnost Internet Info, s. r. o. (dále jen „provozovatel“) na základě smlouvy se Sdružením pro internetový rozvoj.

V souvislosti s nabízeným zbožím nebo službami je na webu v příslušné sekci vždy uveden popis nabízeného plnění, jeho cena (u níž je uvedeno, zda je bez DPH nebo s DPH) a měna, v níž je platba přijímána (zpravidla koruny české).
Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky učiněné uživatelem webu ze strany provozovatele nebo s ním spolupracujícího subjektu. Objednávkou je i registrace k účasti na určité akci provedená uživatelem prostřednictvím webu.

U akcí nabízených provozovatelem platí následující pravidla:
1. Možnost účasti na akci je podmíněna zaplacením registračního poplatku.
2. Registrace na akci je závazná. V případě zrušení registrace nejpozději týden před konáním akce se vrací 100 % registračního poplatku. V ostatních případech bude účtována plná cena.
3. Zrušení registrace na akci musí být provedeno písemně (e-mailem, faxem).
4. Nebude-li platba za registraci na akci připsána na účtu určeném provozovatelem ještě před konáním akce, je účastník povinen na místě zaplatit poplatek v hotovosti.
5. Při registraci 4 a více osob z jedné společnosti lze uplatnit množstevní slevu ve výši 20 % z celkové částky registračních poplatků.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu programu akce, bude-li k tomu mít podle svého posouzení vážné důvody.
7. Účast na akci je možné převést na kolegu/kolegyni ve výjimečných případech.
8. Registrací souhlasíte s obchodními podmínkami.

Informace o odstoupení od smlouvy

Je-li uživatel webu, který si objedná nějaké plnění od provozovatele, spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Spotřebitel však nemá právo od smlouvy o poskytnutí určité služby (kterou je i zajištění možnosti účastnit se akce nabízené provozovatelem) odstoupit, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. například zúčastní-li se spotřebitel akce nabízené provozovatelem, která se koná před uplynutím uvedené lhůty, nemůže následně od smlouvy odstoupit).

Způsob platby, dodání nebo plnění

Platba za objednané plnění (například účast na akci) se obvykle provádí bezhotovostně; v hotovosti pouze na místě konání akce. Plnění má zpravidla charakter služby, a to uspořádání akce, školení apod., a uživatel webu je obdrží tím, že mu provozovatel umožní se akce zúčastnit. Případná neúčast uživatele na akci nemá na splnění smlouvy provozovatelem vliv.

Pořízení a užití fotografií a záznamů

Pro případ, že se uživatel webu bude podílet nebo účastnit na nějaké akci nabízené provozovatelem (ať již školení, konferenci, vzdělávací, kulturní, společenské nebo jiné akci, přičemž pojem akce pro tyto účely zahrnuje i případné související činnosti, například příchod účastníků, následné společenské setkání apod.), souhlasí s tím, že provozovatel a subjekty s provozovatelem spolupracující mají právo pořizovat fotografie a záznamy (včetně audiovizuálních) z akce, které mohou zachycovat i uživatele, a dle svého uvážení je dále zpracovávat, využívat a předávat třetím osobám, popřípadě je prostřednictvím jakéhokoli média uveřejňovat. Pořízení a využití fotografií a záznamů či jiné nakládání s nimi je zohledněno ve smluvních podmínkách (zejména ve výši ceny za účast na akci) a vzhledem k tomu nemá uživatel právo na jakoukoli odměnu za ně.

Uplatňování práva z vadného plnění (reklamační řád) a informace o záruce

Případná práva z vadného plnění je nutno uplatnit písemně na adresu provozovatele uvedenou na webu. Reklamace musí obsahovat jméno, adresu, e-mail a případné další kontaktní údaje reklamujícího, dále specifikaci plnění (zpravidla akce nebo školení), kterého se reklamace týká, a popis, v čem dle reklamujícího spočívala vadnost plnění. Reklamační formulář není předepsán.

V případě, že by bylo potřebné v souvislosti s reklamací zaslat jakýkoli dokument nebo hmotný předmět provozovateli, je třeba učinit tak na adresu provozovatele uvedenou na webu.

Reklamující bude provozovatelem ohledně vyřizování reklamace kontaktován na adresu, kterou v reklamaci udá, a to bez zbytečného odkladu.

Vzhledem k charakteru plnění se neposkytuje záruka; práva z případného vadného plnění se jinak řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.